Notice: Undefined index: options in /home/fundati1/valceaforestrun.fundatiacomunitaravalcea.ro/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192

Regulament Tombolă Vâlcea Forest Run 2021 #AleargăAcasă

Regulament privind organizarea și desfășurarea tombolei Vâlcea Forest Run 2021 #AleargăAcasă

SECȚIUNEA 1.
ORGANIZATORUL TOMBOLEI

1.1 Organizatorul acestei tombolei (numită în cele ce urmează „Tombolă”) este Fundația Comunitară Vâlcea, cu sediul în Str. Rapsodiei, Nr. 17, Bl.1-1, Sc. B, Ap. 19, Rm. Vâlcea, Vâlcea, înregistrată în Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor cu numărul 1/B/I/2019, având CUI 41457930, reprezentată prin Mesea Oana Elena, în calitate de Director Executiv, numit în cele ce urmează “Organizator”.

1.2 Tombola este organizată pentru participanții evenimentului Vâlcea Forest Run 2021 #AleargăAcasă (VFR 2021) care respectă condițiile din secțiunea 4.

1.3 Câștigătorii premiilor vor fi desemnați conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toți Participanții.

1.4 Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul valceaforestrun.fundatiacomunitaravalcea.ro 

SECȚIUNEA 2.
LOCUL DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

2.1 Tombola este organizată și se va desfășura pe pagina oficială a evenimentului Vâlcea Forest Run 2021 #AleargăAcasă: valceaforestrun.fundatiacomunitaravalcea.ro 

SECȚIUNEA 3.
PERIOADA DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

3.1 Tombola va fi organizată în perioada 15 noiembrie 2021, ora 00:00 – 10 decembrie 2021, ora 23:59.

SECȚIUNEA 4.
DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 La aceasta Tombola pot participa toate persoanele fizice (cu vârsta peste 18 ani la data de 23.10.2021), înscrise ca participanți ai Evenimentului și care vor încărca rezultatele valide pentru proba la care s-au înscris conform regulamentului Evenimentului, și reprezintă fie:

 • participanți la evenimentul Vâlcea Forest Run 2021 secțiunea #AleargăAcasă 
 • reprezentanți/tutori legali pentru participanții sub 18 ani secțiunea #AleargăAcasă 

4.2 Participarea la Tombolă implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a acestui Regulament.

4.3 La Tombolă nu pot participa și nu vor primi niciun premiu persoane care fac parte din următoarele categorii:

 • angajați ai Organizatorului sau persoane care fac parte din echipa de organizare a evenimentului Vâlcea Forest Run #AleargăAcasă;
 • angajați ai partenerilor care oferă premiile prezentei tombole; 
 • soţul/soţia sau rudele de gradul I ale acestora (părinţi, copii).

4.4 Organizatorii își rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul.

SECȚIUNEA 5.
MECANISMUL TOMBOLEI

5.1 Persoanele care respectă condițiile din secțiunea 4 vor fi automat înscrise în Tombola pentru câștigarea unuia dintre premiile oferite.

5.2 Alegerea câștigătorilor va fi făcută folosind serviciile dedicate din Random.org.

5.3 Câștigătorii vor fi anunțați prin email precum și prin publicarea câștigătorilor pe site-ul oficial al competiției și pe pagina de Facebook.

5.4 Orice eroare în datele furnizate de către Participanți (inclusiv de Participanții declarați câștigători) nu atrage răspunderea Organizatorilor. Pe cale de consecință, Organizatorul nu au niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării în condiții normale a premiului.

5.5 În situația descoperirii de către Organizator că înscrierile la Tombolă nu se încadrează în Regulament, sunt necorespunzătoare uzanțelor sau sunt contrare prevederilor prezentului Regulament, se va proceda după cum urmează:

 1. a) dacă fapta este descoperită anterior acordării premiului, atunci Organizatorul are dreptul să elimine persoana care a săvârșit fraudă din cadrul Participanților;
 2. b) dacă fapta este descoperită ulterior acordării premiului, Organizatorul se află în drept să solicite persoanei care a săvârșit fraudă returnarea premiului.

5.6 În cazul în care câștigătorii au domiciliul în străinătate, premiul poate fi ridicat sau trimis prin curier la o adresă din țară, așa cum va indica câștigătorul în urma unei adrese scrise, trimisă pe adresa de e-mail office@fundatiacomunitaravalcea.ro, sau câștigătorul poate să renunțe la premiu, tot în scris și se va relua procedeul de extragere a unui nou câștigător pentru premiul respectiv. 

SECȚIUNEA 6.
PREMIILE TOMBOLEI

6.1 În cadrul Tombolei vor fi acordate următoarele premii:   

 • Pentru participanții la competiție reprezentați de persoanele peste 18 ani, înscrise la una dintre cursele VFR2021 #AleargăAcasă:
   • 2 x Hand Crafted Sweets Box (Adamis Sweets)
   • 10 x înscriere gratuită la una din cursele VFR2022 (cros 5km, cros 10km, semi maraton sau cursa aleargă acasă)
 • Pentru participanții la competiție sub 18 ani, cu mențiunea că premiile vor fi acordate reprezentanților/tutorilor legale pentru participanții sub 18 ani: 
   • 1 x Hand Crafted Sweets Box (Adamis Sweets)

Valoarea totală a premiilor depășește suma de 1000 lei.

6.2 Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii. În cazul refuzului unui potențial câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câștigător însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia premiului, refuză premiul expres și neechivoc sau manifestă o atitudine similară) sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

6.3 În cazul unui refuz al premiului din partea câștigătorului, premiul refuzat va fi oferit unui alt participant la Tombolă, printr-o nouă tragere la sorți din numerele de concurs necâștigătoare.

6.4 Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite în cadrul acestui concurs sau schimbarea parametrilor acestora.

6.5 Câștigătorul nu poate să cedeze drepturile asupra premiului unei alte persoane.

SECȚIUNEA 7.
CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

7.1 Prin participarea la Tombolă, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor acestui Regulament.

7.2 În scopul organizării acestei Tombole, respectiv executării obligațiilor și exercitării drepturilor pe care le are Organizatorul, îndeplinirii obligațiilor legale care îi revin și a intereselor sale legitime, Fundația Comunitară Vâlcea prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților (denumiți în cele ce urmează „Persoane vizate”), acționând în calitate de operator cu privire la acestea, cu respectarea prevederilor legale, cum ar fi, dar fără a se limita la, Regulamentul (UE) 679/2016.

7.3 Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate la pct. 7.2 sunt: numele, prenumele, și CNP-ul. Numele va fi colectat în scopul participării la Tombola, restul datelor vor fi colectate doar în cazul câștigătorilor pentru care Operatorul este obligat la reținerea și virarea impozitului din premii, dacă este cazul. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Tombole nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare sau persoanelor împuternicite de Organizator implicate în organizarea prezentei Tombole.

7.4 Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate vor fi stocate pe durata necesară organizării Tombolei, precum și ulterior în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligațiilor în materie fiscală și în materia arhivării.

7.5 Persoana vizată beneficiază de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și în fața instanței. Persoana vizată poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul Fundației Comunitare Vâlcea din Rm. Vâlcea, Str. Rapsodiei, Nr. 17 sau prin e-mail: office@fundatiacomunitaravalcea.ro  

7.6 Prin participarea la Tombolă, Participanții confirma că au primit informații privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către Organizator, astfel cum sunt prevăzute în prezentul document.

7.7 Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, persoanele vizate își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea înscrierii, validării și atribuirii premiului și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții (în cazul premiilor impozitabile).

SECȚIUNEA 8.
FORȚĂ MAJORĂ

8.1 Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizatori, a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

8.2 Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Tombolei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice Participanților la Tombolă existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA  9
ÎNCETAREA TOMBOLEI

9.1 Prezenta Tombolă poate înceta:

– prin ajungerea la termen a perioadei desfășurării Tombolei;

– în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a continua prezenta Tombolă.

9.2 Situațiilor avute în vedere la alin. 9.1. le sunt asimilate și sentința și/sau actul de putere publică al instanței competente sau altei autorități publice competente.

9.3 În situațiile avute în vedere la alin. 9.1. și 9.2., Organizatorii nu mai sunt ținuți de nicio obligație către Participanții la Tombolă, după cum nu sunt ținuți la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

SECȚIUNEA 10
LITIGII ȘI LEGEA APLICATĂ

10.1 Eventualele litigii apărute între Organizatori și participanții la prezenta Tombolă se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

10.2 Legea aplicabilă este legea română.

SECȚIUNEA 11
DISPOZIȚII FINALE

11.1 Acordarea premiului reprezintă principala obligație a organizatorului.

Validarea și modul în care acest lucru se organizează reprezintă dreptul exclusiv al organizatorului. Odată cu primirea premiului, participantul câștigător declară în mod liber și neechivoc că nu are nici un fel de pretenții, de nicio natură și nu va avea nici în viitor, față de organizator, exceptând clauzele și condițiile de intrare în posesie a premiului câștigat.

Toți participanții la Tombolă acceptă să se conformeze acestui regulament și sunt de acord cu fotografierea în momentul înmânării premiului în vederea promovării materialelor ce au legătură exclusive cu acesta.

11.2 CONTACT

Fundația Comunitară Vâlcea

www.fundatiacomunitaravalcea.ro

office@fundatiacomunitaravalcea.ro

Str. Gib Mihăescu, Nr. 8, Spațiul 10, Et. 1, Rm. Vâlcea

0743.104.214